VEKALETNAME BİLGİLERİ

İSİM: Av. Ali Uygur Selçuk​

VERGİ DAİRESİ: Hitit Vergi Dairesi

ADRES: Mesnevi Caddesi 24/6 ÇANKAYA/ANKARA

T.C KİMLİK NUMARASI: 15200618542

BARO: Ankara Barosu

BARO SİCİL NUMARASI: 24610

VEKALETNAME ÇIKARILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Vekaletnameye arabuluculuk, uzlaşma, tahkim ve ahz u kabz yetkilerinin eklenmesi.

  • Şirket için çıkarılacak vekaletnamelerde şirket yetkilisinin imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi örneği ile notere gitmesi gerekmektedir. Ayrıca çıkarılacak vekaletnameye şirketi adına vekaleten, şahsı adına asaleten ibaresi eklenmesi durumunda hem şirket hem de yetkili şahıs adına tek bir vekaletname düzenlenmiş olacaktır.

  • Boşanma davaları ile tanıma/tenfiz davaları için çıkarılacak vekaletnameler için 2 adet fotoğraf gerekmektedir. Çıkarılacak vekaletnamenin boşanma ya da tanıma/tenfiz davasına ilişkin olduğunu notere muhakkak belirtiniz.

ÖRNEK VEKALETNAME

GENEL VEKALETNAME

Leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, davalar açmaya icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, davayı kabule, davadan vazgeçmeye, arabuluculukta, uzlaşmada, her türlü alternatif çözüm yolunda temsile, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname, ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare ve Adliye Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem şahit, katip ve ehlivukufları şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye kayıt ve suretler çıkarmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, yabancı ülke mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi için gerekli işlemleri yapmaya ve tanıma ve tenfize itiraza, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan, temyizden, istinaftan feragate, feragati davayı kabule, icra ihalelerine iştirak etmeye, adıma pey sürmeye mezun ve yetkili olmak üzere Ankara Barosu avukatlarından Mesnevi Caddesi 24/6 Çankaya Ankara adresinde bulunan 15200618542 T.C Kimlik Nolu Avukat Ali Uygur Selçuk tarafımdan vekil tayin edildi.